TOP بخاری چوب SECRETS

Top بخاری چوب Secrets

سعی کنید بعد از قرار دادن هیزم ها در داخل بخاری درب آن را ببندید تا خرده های چوب هنگام سوختن به بیرون پرت نشوند.در حالی که در بخاریهای هیزمی امروزی، و همینطور بخاری نفتی مشهد به دلیل بدنه ی فلزی و

read more